Demontaż komina stalowego Dn 1200 H 27m mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie

Ogłoszenie

na wykonanie zadania pn:

Demontaż komina stalowego Dn 1200 H 27m mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

 

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie

ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Staszowie.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;

 SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

4. Przedmiot zamówienia

W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

- wykonanie projektu budowlanego rozbiórki komina

- dokonanie wszelkich uzgodnień wymaganych Prawem Budowlanym i innych aktów wykonawczych

- sporządzenie planu BiOZ

- demontaż komina wraz z wyposażeniem

- składowanie złomu stalowego w wyznaczonym na ten cel miejscu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera SIWZ

5. Zamówienia częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 01.12.2015r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na realizacji demontażu lub montażu kominów stalowych o wysokości min 25m

3)Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniane będzie łącznie)a w szczególności dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej:

a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem wpisu na listę członków właściwej izby oraz posiadającą aktualne, wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

b)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem wpisu na listę członków właściwej izby oraz posiadającą aktualne, wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę uprawnień projektowych i kierowniczych

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14 Regulaminu zamówień.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz

dokumenty określone w pkt.9 SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

9. Informacje na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100% cena

11. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 03.09.2015r do godz 13ººw sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

12. termin związania ofertą; 30 dni

13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;

2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Pytanie nr 1 – Pobierz

Ocena stanu technicznego komina stalowego – Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz