Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZEC SP. Z O.O. W STASZOWIE

 

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów, tel. 15 864 23 49, email: sekretariat@zecstaszow.pl (dalej „Administrator”)

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy na dostawę ciepła oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

• zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym zapewnienie poprawnej jakości dostawy ciepła (np. poprzez usuwanie awarii),

• wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego,

•realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO), np. w celu:

ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne),

odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi.

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

•  wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są:

• upoważnieni pracownicy Administratora, zgodnie z zakresem swoich obowiązków,

•podmioty przetwarzające, którym Administrator zleci czynności przetwarzania danych w oparciu o zawartą umowę powierzenia danych osobowych.

5. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. informacja o przetwarzanych przez Administratora danych oraz wydanie kopii danych osoby,

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

• prawo do ograniczenia przetwarzania ( wstrzymanie operacji na danych),

• prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

•prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa

Załączniki: