Kategoria: Archiwalne

Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn: „Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14.

W ramach remontu zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14 i należy wykonać następujące prace:

1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 39m2

-  belek stropowych z kątownika 240 – 18,4m2

- czyszczenie blach trapezowych stropów bunkra na węgiel – 90m2

2. Malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 54m2

-  belek stropowych z kątownika 240 – 18,4m2

-  blach trapezowych stropów bunkra na węgiel – 90m2

-  żebra poprzeczne – 6,72m2

- wymienionych blach od strony zewnętrznej – 39m2

3.  Malowanie dwukrotne farbami  chlorokauczukowymi

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 54m2

-  belek stropowych z kątownika 240 -18,4m2

-  blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 90m2

-  żebra poprzeczne – 6,72m2

- wymienionych blach od strony zewnętrznej – 39m2

4. Wymiana blach skośnych poszycia zasypów węgla ze stali trudnościeralnej gatunku S235 JR 8 mm – 2,496 t

5.wykonanie żeber poprzecznych 10mm na całej długości wymienianej blachownicy o rozstawie co 1m – 0,1792 zgodnie z opracowanym projektem

6. Wymiana belki stropowej podtrzymującej stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 0,757t

7 wzmocnienie blachownicy IKSH800x5 żebrami poprzecznymi 10mm na całej długości  blachownicy  w osi 1o rozstawie co 1m – 0,0896t

8. zaślepienie otworów w środnikach belek stropowych oraz belek blachownic głównych w osiach 1 i 3 – 0,024t

9. wykonanie wzmocnień z blachy S235 JR 8 mm przy blachownicach IKSH800x5 w osi 1 i 2 – 0,231t

10 wykonanie żeber pod blachownicą IKSH800x5  z blachy 10mm – 0,012 t

11. Rusztowania wewnętrzne rurowe

12. Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi dla obydwu zasobników węgla

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie – PDF

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – PDF

3. Wzór umowy – PDF

4. Oświadczenia i formularze – DOC

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn: Remont zasobników węgla w kotłowni RW-10 – unieważniony

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn: „Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14.

W ramach remontu zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14 i należy wykonać następujące prace:
1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2
- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 – 43,56m2
- belek stropowych z kątownika 240 -18,4m2
- blach skośnych poszycia zasypów węgla -171,54m2
- czyszczenie blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 85,7m2

Renowacja malarska estakady nawęglania z kotłowni WR-10

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), poniżej kwoty określonej obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest:
Renowacja malarska estakady nawęglania z kotłowni WR-10
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu estakady nawęglania w kotłowni WR-10 przy ul. Mariana Langiewicza 14 w Staszowie.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – pobierz
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz
  3. Oświadczenie i formularz ofertowy – pobierz
  4. Wzór umowy – pobierz
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz