Kategoria: Przetargi

Plan rozwoju Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło w latach 2025-2030 miasta Staszów, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne”.

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie planu rozwoju.

Wymagane jest uwzględnienie w opracowaniu co najmniej następujących zagadnień :
- bilans zapotrzebowania mocy cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej do 2030 roku,
- działania powodujące minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- zakres (obszar) dostarczania ciepła,
- przedsięwzięcia w zakresie modernizacji i rozbudowy albo budowy sieci oraz planowanych nowych źródeł ciepła, w tym instalacji odnawialnych źródeł energii i alternatywnych źródeł energii w celu uzyskania efektywnego energetycznego systemu ciepłowniczego, zgodnie z art.7b ust. 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne wraz z analizą opłacalności,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii u odbiorców, w tym także przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu,
- ocena stanu technicznego posiadanej infrastruktury ciepłowniczej pod kątem możliwości dostosowania do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE,
- ocena dostępnych powierzchni gruntów i dachów pod kątem możliwości usytuowania i przyłączenia instalacji kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych lub budowy odnawialnych bądź alternatywnych źródeł energii,
- przewidywany sposób finansowania inwestycji, analiza źródeł oraz możliwości pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji (NFOŚiGW, WFOŚiGW, URE, Urząd Marszałkowski, fundusze europejskie, obowiązujące systemy wsparcia itp.),
- przewidywany przychód niezbędny do realizacji planów,
- analiza finansowa projektów (planów inwestycyjnych),
- analiza skutków społecznych i ekonomicznych projektów (planów inwestycyjnych),
- przewidywanego harmonogramu realizacji inwestycji,
- analiza ograniczeń nakładów i kosztów tak by nie spowodować nadmiernego wzrostu cen i stawek za ciepło przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw,
- przewidywane efekty energetyczne i ekologiczne,
- analiza ryzyka, szans i zagrożeń dla realizacji planu rozwoju wszystkich wariantów,
- wykonanie planu finansowego i dochodowego dla przyjętych wariantów planu,
- działania marketingowe i PR.

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie – PDF

2. SIWZ – PDF

3. Oświadczenie – PDF

4. Wzór umowy – PDF

5. Formularz ofertowy – DOCX

Przetarg na wykonanie remontu zasobnika węgla

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont zasobnika węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14 w Staszowie W ramach przetargu należy wykonać następujące prace:
a. wypalenie żeber od blach poszycia zasobnika węgla szt. 148,
b. spawanie żeber do blach poszycia zasobnika węgla szt. 148,
c. Wymiana blach skośnych poszycia zasobnika węgla ze stali trudnościeralnej Miilux 400, gr. 8 mm, 4435 kg,
d. czyszczenie przez szczotkowanie wymienianych blach poszycia zasobnika pow. 69,3 m2,
e. malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi blach skośnych poszycia zasobnika węgla pow. 69,3 m2,
f. malowanie dwukrotne farbami chlorokauczukowymi blach skośnych poszycia zasobnika węgla pow. 69,3 m2,
g. rusztowania wewnętrzne rurowe pow. 165m2.

Załączniki:

1. Ogłoszenie – PDF

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF

3. Oświadczenie i formularz ofertowy – DOC

4. Wzór umowy – PDF

Modernizacja dwóch SN zasilających trafo 250 kVA

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na modernizację dwóch SN zasilających trafo 250 kVA – wymiana wyłączników oraz doposażenie pól w niezbędną aparaturę zabezpieczająco-sterującą.

W ramach modernizacji dwóch SN zasilających trafo 250 kVA- wymiana wyłączników oraz doposażenie pól w niezbędną aparaturę zabezpieczająco-sterującą,  należy wykonać następujące prace:

1.Wymianę 2 kpI istniejących wyłączników na wyłączniki Tavrida wraz z wózkami (podestami).

2. Montaż zabezpieczenia szyn średniego napięcia – Sepam 20.

3. Montaż zabezpieczenia temperaturowego transformatora- – o ile transformator wyposażony jest w układ pomiaru temperatury.

4. Wykonanie nowych elewacji pól SN wraz z synoptyką oraz aparaturą sterowniczą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie w formacie PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF

Wzór umowy PDF

Oświadczenia i formularz ofertowy DOC