Kategoria: Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont spycharki Catepillar D4H

Zakład energetyki cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na remont spycharki Catepillar D4H. Zakres prac w poniższym załączniku.

Załącznik PDF – Pobierz

Renowacja malarska estakady nawęglania z kotłowni WR-10

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), poniżej kwoty określonej obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest:
Renowacja malarska estakady nawęglania z kotłowni WR-10
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu estakady nawęglania w kotłowni WR-10 przy ul. Mariana Langiewicza 14 w Staszowie.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – pobierz
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz
  3. Oświadczenie i formularz ofertowy – pobierz
  4. Wzór umowy – pobierz
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

 

 

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów

(15) 864 23 49, faks (15) 864 35 56

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.)poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.