Kategoria: Przetargi

Renowacja malarska estakady odżużlania z kotłowni WR-10

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;

 SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

Przetarg na przebudowę kotła WR-10 na kocioł WR-8

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn:

Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie

Przetarg na przebudowę kotła WR-10 na kocioł WR-8

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn:

Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie