Przedmiot działalności

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia PKD 33.19.Z,

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,

Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z,

Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,

Pozostałe, specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z,

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,

Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z,

Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 96.09.Z.