Wymiana ogrodzenia terenu ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 od strony zachodniej i południowej

1.Zamawiający
Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56
2.Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3.Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;
SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl


4.Przedmiot zamówienia
Zakres robót:
Wymiany ogrodzenia terenu ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 od strony zachodniej i południowej
1.Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika wraz z podmurówka 303m
2 Montaż ogrodzenia panelowego 303m
- panel ogrodzeniowy 3D(trzykrotnie przetłaczany) o wys, 150cm, z drutu 5mm w kolorze zielonym
- słupki z kształtownika 60x60x2 mm w kolorze zielonym osadzone w fundamencie betonowym o średnicy40cm i głębokości 50cm
- podmurówka prefabrykowana o wysokości 20cm
-panel montowany min 3 łącznikami na wysokości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ
5.Zamówienia częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.Oferty  wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
7.Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 27.09.2018r.
8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na montażu ogrodzeń panelowych   .
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.        .
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14
Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz dokumenty określone w pkt.9 SIWZ
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
9.Informacje na temat wadium;
Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100%  cena
11. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 01.06.2018r do godz 13ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Mariana Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.
12.termin związania ofertą;  30 dni
13.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;
2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF