Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów

(15) 864 23 49, faks (15) 864 35 56

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.)poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

3. Przedmiot zamówienia

1)  Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

a) Udzielenie licencji na Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym;

b) Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym;

c) Dostawę i instalację bazy danych, wraz z niezbędnymi licencjami;

d) Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej;

e) Świadczenie usług serwisowych,

f) Udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony i wdrożony przedmiot zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

a) 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

b) 48610000-7 Systemy baz danych

c) 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

d) 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr: 7 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz
 2. zał. nr 1 formularz ofertowy – pobierz
 3. zał. nr 2 oświadczenie – pobierz
 4. zał. nr 3 oświadczenie – pobierz
 5. zał. nr 4 wykaz wdrożeń – pobierz
 6. zał. nr 5 wykaz osób – pobierz
 7. zał. nr 6 oświadczenie – pobierz
 8. zał. nr 7 opis przedmiotu zamówienia – pobierz
 9. zał. nr 8 projekt umowy – pobierz
 10. zał. nr 9 umowa powierzenia danych osobowych – pobierz
 11. załączniki w formacie DOCX – pobierz
 12. Pytania i odpowiedzi nr 1 – pobierz
 13. zmieniony załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia – pobierz
 14. zmieniony załącznik nr 8 projekt umowy – pobierz
 15. zmieniony załącznik nr 9 umowa powierzenia danych osobowych – pobierz
 16. zmienione załączniki w formacie DOCX – pobierz
 17. protokół wyboru najkorzystniejszej oferty – pobierz