Innowacyjna inwestycja w ZEC sp. z o.o.

W dniu 12 lutego 2013 r. w Staszowie  podpisana została  umowa na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej” z  konsorcjum firm, których liderem jest  firma Modern & Kotły Sp z o.o. z Wodzisławia.

W ramach umowy realizowany będzie :

a)     moduł kogeneracyjny Producent GE  Jenbacher ECOMAX 11 HE z agregatem typ JMS 416 GS-N.L. o mocy elektrycznej 1189 kWe i mocy cieplnej 1168 kW zabudowany w specjalnym kontenerze wyposażonym w urządzenia i układy pomocnicze,

b)     kocioł węglowy WR 4,8 w miejsce istniejącego kotła WR10 w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy znamionowej 4,8 MW i sprawności nominalnej powyżej 85%,

c)     dwa kotły gazowo – olejowe wysokotemperaturowe o znamionowej mocy 2 x 2,6 MW każdy firmy LOOS.

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013 w Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1. ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ.

Celem projektu ma być dostosowanie zakładu do wymogów ochrony środowiska, obniżenie emisji pyłów i siarki do atmosfery, oszczędność energii pierwotnej w paliwie, uniknięcie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 ,optymalizacja kosztów wytwarzania energii.

Zakład stara się także o uzyskanie dodatkowych środków w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Karta informacyjna zadania została oceniona pozytywnie i jest duża szansa na częściowe finansowanie realizacji zadania.