Nadzór inwestorski

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych tj. zadania pod nazwa Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej tj.

a) budowa układu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z energii chemicznej gazu ziemnego grupy E (GZ-50) wraz z układami automatyki i systemem wizualizacji. Układ do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej zbudowany będzie w oparciu o moduł kogeneracyjny zbudowany na bazie silnika gazowego będzie miał możliwość pracy ciągłej.

b) budowa dwóch kotłów wodnych, gazowo – olejowych, o mocy znamionowej 2 x 2,6MW wraz z układami automatyki i systemem wizualizacji. Kotły w wykonaniu przemysłowym do pracy z ciśnieniem 1,6MPa, wyposażone w palniki dwu paliwowe przeznaczone do spalania gazu ziemnego oraz lekkiego oleju opalowego. Paliwo podstawowe gaz ziemny grupy E (GZ-50), wraz z adaptacja istniejącego pomieszczenia do zabudowy tych kotłów.

c) budowa kotła węglowego WR 4,8 w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy znamionowej 4,8 MW, sprawności powyżej 85%, z możliwością dopuszczalnej mocy przeciążenia do 7 MW wraz z układami automatyki i systemem wizualizacji., na fundamencie zdemontowanego kotła WR-10. Szczegółowy zakres Projektu określa Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz umowa nr 2/2013 zawarta w dniu 12 lutego 2013 r. przez Zamawiającego na realizacje Projektu. Usługi objęte niniejszym zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i SIWZ.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ

4. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

5. PFU 10.01.2013

6. Umowa z wykonawcą 12.02.2013

7. Pytania i odpowiedzi 12.03.2013 (1)

8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia