Ogłoszenie zamówienia na transport miału węglowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na transport miału węglowego.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów

Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiebiorców KRS 0000117643

Kapitał Spółki 6 054 000,00zł. Numer identyfikacyjny NIP 866-13-07-889

tel. (015) 864 23 49, fax (015) 864 35 56 Strona:www.zecstaszow.avx.pl Adres e-mail: zec_staszow@o2.pl

2. Okreslenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu UdzielaniaZamówień przez Zakład Energetyki Cieplnejj w Staszowie Sp. z o.o.z dnia 20 czerwca 2012 roku obowiązującego w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. (Dział II Rozdział 3 tego regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl).

3.Sposób uzyskania SIWZ.

SIWZ znajduje sie w siedzibie Zamawiającego.

4. Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest transport miału węglowego z Katowickiego Holdingu Węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ul. Langiewicza 14, w I półroczu 2013r.

5.Informacja o moliwosci złożenia oferty wariantowej i częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:01.2013 do 30.06.2013.

7. Warunki i dokumenty wymagane od wykonawców ubiegających sie o zamówienie w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie § 12 i § 14 ust. 1 regulaminu wewnętrznego.

Wykazanie braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 12 i §14 ust.1 regulaminu wewnętrznego

1.Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w § 14 regulaminu zamówień wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 12 ust. 1 regulaminu, wystawione nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie § 12 ust. 1 regulaminu.

7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

7.2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu sprawdzając czy dostawca dany warunek „spełnia/nie spełnia”.

7.2.2. Ocena spełnienia przez dostawców warunków, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie 8.

7.3 Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana zostanie za odrzuconą.

8.Wniosek musi zawierać :

a) wypełniony formularz wniosku, zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ,

b) parafowany wzór umowy

2. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek winien być wypełniony i napisany w całości pismem czytelnym (nieścieralnym).

3. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy okresloną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

Podpis wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli)

Upoważnienie do podpisania wniosku musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do wniosku.

Pełnomocnictwo (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do wniosku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.Informacje na temat wadium.

Zamawiający rezygnuje z prawa do żądania od wykonawców wniesienia wadium.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

10.1 1 Dostawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją , wyrażonej w złotych polskich brutto z podatkiem VAT, z uwzglednieniem wszelkich kosztów dodatkowych ( rozładunku, podatków, opłat).

10.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza sie wariantowości cen ani jej zmiany.

10.4.Cenę oferty, o której mowa wyżej Dostawca zamieszcza w formularzu wniosku.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert , znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ( z najniższą ceną) oferty, która będzie spełniać warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

12. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta musi zostać złożona w: Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią ul. Langiewicza 14; 28-200 Staszów do dnia 07.01.2013 r. do godziny 13 00(w sekretariacie Zamawiającego ).

oraz oznakowana nastepująco: Przetarg „Transport miału węglowego do zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie sp. z o.o. ul. Langiewicza 14”

13.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Harmonogram dostaw

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Oświadczenie