Przetarg na odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn:
„Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie
ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Staszowie.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;

SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

4. Przedmiot zamówienia
W ramach remontu należy wykonać następujące prace:
- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie emalią chlorokauczukową trójnogu wsporczego o powierzchni ok 310m2.
- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie emalią chlorokauczukową podestów galerii o pow. malowania ok. 50m2.
- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie emalią chlorokauczukową barierek galerii o pow. w rozwinięciu ok.36m2
- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie farbą do powierzchni ocynkowanych, blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 60m2
- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie emalią chlorokauczukową drabiny wejściowej komina o pow. w rozwinięciu ok.81m2
- wymiana ocieplenia trzonu komina o pow.20m2 z wełny mineralnej o gr 10cm
- wymiana blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 20m2 przy wylocie spalin z komina z blachy kwasoodpornej gr. 0,5mm.
- usunięcie warstwy nagaru i koksiku lotnego z wylotu spalin z komina

5. Zamówienia częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 30.09.2016r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na wykonywaniu powłok antykorozyjnych kominów stalowych .
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14 Regulaminu zamówień.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz
dokumenty określone w pkt.9 SIWZ
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

9. Informacje na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100% cena

11. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06 2016r do godz 13ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

12. Termin związania ofertą; 30 dni

13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;
2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodatkowa informacja do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ