Przetarg na przebudowę kotła WR-10 na kocioł WR-8

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn:

Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów
Adres email: sekretariat@zecstaszow.pl
Adres strony internetowej: www.zecstaszow.avx.pl

2.Definicje.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a)    termin „Projekt” oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „ Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie” oraz wykonie serwisu zgodnie z warunkami, określonymi w SIWZ
b)    termin „Zamawiający” lub „Spółka” – należy rozumieć jako Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.
c)    termin „Wykonawca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę.
d)    termin „Konsorcjum” należy rozumieć, jako porozumienie cywilno¬prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej „Partnerami”) i należy je odnieść do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e)    termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją umowy oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Umowy będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w umowie.
f)    termin „Regulamin udzielania zamówień” – oznacza obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień zatwierdzony Uchwałą nr XV/108 /2012 Zarządu ZEC Sp. z o. o w Staszowie .z dnia 21.06.2012r .
3.Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia               29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
4.Opis przedmiotu zamówienia.

1.    Zaprojektowanie i wykonanie zadania w systemie „pod klucz” pn. „Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie”.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony jest w szczegółowym opisie potrzeb Zamawiającego zawierającym rzeczowy zakres  zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej Specyfikacji.
2.    Wykonanie serwisu: W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny łącznie z bieżącym dostarczaniem części zużywających się i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem nośników energii.
Wykonawca uwzględni, że czas usunięcia awarii nie przekroczy 48 godzin od momentu poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcy o jej wystąpieniu lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.    Gwarancja na kocioł WR 8 tj. na:  część ciśnieniową, ruszt, zasobnik miału węglowego, układ powietrza podmuchowego, układ powietrza wtórnego, układ wyciągowy, odżużlanie , odpylanie, rurociągi, armatura i osprzęt, napędy, instalację elektryczną i AKPiA, wszystkie urządzenia pomocnicze oraz system nadrzędny sterowania musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia  bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
4.    Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne  musi wynosić co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Okres rękojmi dotyczący robót budowlanych zostanie przedłużony do 3 lat licząc od dnia  bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
5.    Gwarancja na istniejący system AKPiA, instalację elektryczną, komputerowy system nadrzędny  kończy się 30 czerwca 2019 r. W zakres gwarancji wchodzi pełny serwis gwarancyjny łącznie z bieżącym dostarczaniem części zużywających się i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych  z wyłączeniem nośników energii.  Gwarantem jest konsorcjum trzech firm:
1.    Modern & Kotły Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 28-330 Wodzisław – Lider Konsorcjum,
2.    P.W. Termo-Instal, Krzysztof Pacholec, ul. Rajska 37A, 28-340 Sędziszów – Uczestnik Konsorcjum,
3.    KWE Technika Energetyczna Sp. z o.o., ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko – Biała – Uczestnik Konsorcjum.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu UZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 1A do SIWZ

5. Załącznik nr 2 do SIWZ

6. Załącznik nr 3 do SIWZ

7. Załącznik nr 4 do SIWZ

8. Załącznik nr 4A do SIWZ

9. Załącznik nr 5 do SIWZ

10. Załącznik nr 6 do SIWZ

11. Załącznik nr 7 do SIWZ

12. Załącznik nr 8 do SIWZ

13. Załącznik nr 9 do SIWZ

14. Informacja dla Wykonawców

15. Pytanie i odpowiedź nr 1

16. Pytanie i odpowiedź nr 2

17. Ogłoszenie o wyborze oferty

18. Ogłoszenie o wyborze uzp