Przetarg na przebudowę kotła WR-10 na kocioł WR-8

Ogłoszenie na wykonanie zadania pn:

Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów

Adres email: sekretariat@zecstaszow.pl

Adres strony internetowej: www.zecstaszow.avx.pl

 2.Definicje.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)     termin „Projekt” oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „ Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz                z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie” oraz wykonie serwisu zgodnie z warunkami, określonymi w SIWZ

b)    termin „Zamawiający” lub „Spółka” – należy rozumieć jako Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

c)     termin „Wykonawca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę.

d)    termin „Konsorcjum” należy rozumieć, jako porozumienie cywilno­prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej „Partnerami”) i należy je odnieść do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e)     termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją umowy oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Umowy będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w umowie.

f)      termin „Regulamin udzielania zamówień” – oznacza obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień zatwierdzony Uchwałą nr XV/108 /2012 Zarządu ZEC Sp. z o. o w Staszowie .z dnia 21.06.2012r .

3.Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia               29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny                        i terminowy.

4.Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania w systemie „pod klucz” pn. „Przebudowa kotła WR-10 na kocioł WR-8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej, wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul Mariana Langiewicza 14 w Staszowie”.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony jest w szczegółowym opisie potrzeb Zamawiającego zawierającym rzeczowy zakres  zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej Specyfikacji.

  1. Wykonanie serwisu: W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny łącznie z bieżącym dostarczaniem części zużywających się i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem nośników energii.

Wykonawca uwzględni, że czas usunięcia awarii nie przekroczy 48 godzin od momentu poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcy o jej wystąpieniu lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  1. Gwarancja na kocioł WR 8 tj. na:  część ciśnieniową, ruszt, zasobnik miału węglowego, układ powietrza podmuchowego, układ powietrza wtórnego, układ wyciągowy, odżużlanie , odpylanie, rurociągi, armatura i osprzęt, napędy, instalację elektryczną i AKPiA, wszystkie urządzenia pomocnicze oraz system nadrzędny sterowania musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia  bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
  2. Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne  musi wynosić co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Okres rękojmi dotyczący robót budowlanych zostanie przedłużony do 3 lat licząc od dnia  bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie UZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik 1A do SIWZ

5. Załącznik nr 2 do SIWZ

6. Załącznik nr 3 do SIWZ

7. Załącznik nr 4 do SIWZ

8. Załącznik nr 4a do SIWZ

9. Załącznik nr 5 do SIWZ

10. Załącznik nr 6 do SIWZ

11. Załącznik nr 7 do SIWZ

12. Załącznik nr 8 do SIWZ

13. Informacja dla Wykonawców

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Zmiana SIWZ

16. Pytanie i odpowiedź nr 1 w spr. przetargu

17. Pytanie i odpowiedź nr 2 w spr. przetargu

18. Zmiana SIWZ z dnia 27.09.2017

19. Pytanie i odpowiedź nr 3 w spr. przetargu

20. Pytanie i odpowiedź nr 4 w spr. przetargu

21. Pytanie i odpowiedź nr 5 w spr. przetargu

22. Pytanie i odpowiedź nr 6 w spr. przetargu

23. Pytanie i odpowiedź nr 7 w spr. przetargu

24. Pytanie i odpowiedź nr 8 w spr. przetargu

25. Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26. Zmiana SIWZ z dnia 29.09.2017

27. Pytanie i odpowiedź nr 9 w spr. przetargu

28. zmiana SIWZ z dnia 2.10.2017

29. Pytanie i odpowiedź nr 10 w spr. przetargu

30. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31. Informacja

32. Decyzja Zamawiającego z dnia 18.10.2017

33. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie