Przetarg na remont elewacji budynku wymiennikowni W-4 przy ul KEN w Staszowie

Remont elewacji budynku wymiennikowni W-4 przy ul KEN w Staszowie. Montaż rynien i rur spustowych na budynku garażowym przy ul. Langiewicza14.

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Remont elewacji budynku wymiennikowni W4 mieszczącego się przy  ul. Komisji Edukacji Narodowej 11 w Staszowie.”.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach budynku, wymianę obróbek blacharskich i wykonanie opaski przy budynku oraz montaż rynien  i rur spustowych na budynku garażowym.

Zakres robót:

a) Remont elewacji budynku wymiennikowni W-4 przy ul KEN w Staszowie

-Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 57 m²

-Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,gazo i pianobetonów( do 5 m² w 1 miejscu )57 m²

-Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie 175,10 m²

-Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowych 175,10 m²

-Przyklejenie warstwy siatki na ścianach Krotność =4 175,10 m²

-Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 76 mb

-Nałożenie na podłoże farby gruntującej 175,10 m²

-Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego w kolorze ciemnym 175,10 m²,uwaga należy wykonać na wysokość 60cm  na około budynku warstwę tynku mozaikowego o powierzchni ok 26m²

-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15,6m²

-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 34,2m

-Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. do 25cm 3,5m²

-skucie betonu pod opaskę 4,32m³

-Malowanie stolarki okiennej 10,62m²

-Malowanie elementów metalowych 17,4m²

b)  Montaż rynien i rur spustowych na budynku garażowym przy ul. Langiewicza14

-Wykonanie konstrukcji nośnej pod rynny 32,5 mb

-Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej 32,5 m

-Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm z blachy ocynkowanej 7m

-Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer w rozwinięciu do 25 cm 32,5 m²

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia