Przetarg na rozbudowę i modernizację Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej

1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej” zdefiniowanego w Programie Funkcjonalno -Użytkowym

,w tym:

a) zaprojektowanie i budowa układu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z energii chemicznej gazu ziemnego grupy E (GZ-50) wraz z układami automatyki i systemem wizualizacji. Układ do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej zbudowany będzie w oparciu o moduł kogeneracyjny zbudowany na bazie silnika gazowego będzie miał możliwość pracy ciągłej i osiągnie wartości gwarantowane, które bezwzględnie muszą być spełnione:

1. moc znamionową elektryczną 1100 – 1200 kW

2. moc znamionową cieplną 1100 – 1350 kW

3. sprawności:

- przedział A sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego nie może być mniejsza niż 39% przy łącznej sprawności energetycznej układu nie mniejszej niż 85%

lub,

- przedział B sprawność elektryczna nie może być mniejsza niż 40% przy łącznej sprawności energetycznej układu nie mniejszej niż 83%

lub,

- przedział C

sprawność elektryczna nie może być mniejsza niż 41% przy łącznej sprawności energetycznej układu nie mniejszej niż 81%.

Moduł kogeneracyjny powinien składać się z jednej jednostki kogeneracyjnej o nominalnej mocy cieplnej i elektrycznej czyli ilości energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu nie przekraczającej 2950 kW.

b) zaprojektowanie i budowa dwóch kotłów wodnych, gazowo – olejowych, o mocy znamionowej 2 x 2,5 – 2,7MW wraz z układami automatyki i systemem wizualizacji. Kotły w wykonaniu przemysłowym do pracy z ciśnieniem 1,6MPa, wyposażone w palniki dwupaliwowe przeznaczone do spalania gazu ziemnego oraz lekkiego oleju opałowego. Paliwo podstawowe gaz ziemny grupy E (GZ-50).

Sprawności nominalne kotła dla pracy na gazie nie mniejsze niż:

- 90,0% zgodnie z EN 12953 cz.11,

- 91,0% przy 75% obciążenia

- 91,5% przy 50% obciążenia

- 91,3% przy 25% obciążenia.

Nominalna moc cieplna czyli ilości energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu (gaz lub olej opałowy) nie może przekroczyć 2950 kW dla każdego kotła.

c) zaprojektowanie i budowa kotła węglowego WR 4,8 w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy znamionowej 4,8 MW, sprawności powyżej 85%, z możliwością dopuszczalnej mocy przeciążenia do 7 MW wraz z układami automatyki i systemem wizualizacji.

2. Wykonanie serwisu zgodnie z warunkami, określonymi w SIWZ.

Całość Projektu obejmuje: projekt, dostawę i realizację oraz serwis modułu kogeneracyjnego. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ oraz umowa na wykonanie serwisu, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Warunki gwarancji na wszystkie wykonane roboty, dostarczone urządzenia i dokumentację zostaną udzielone na zasadach i w terminach wskazanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w umowie stanowiącej załącznik nr 7 i 8 do SIWZ. Okres rękojmi dotyczący robót budowlanych zostanie przedłużony do 5 lat licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (1)

5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (2)

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia: 21 grudnia 2012

Pytania i odpowiedzi z dnia 27 grudnia 2012 (1) – zmiana terminu składania ofert

Informacja w sprawie wizji lokalnej

pytania i odpowiedzi 27 grudnia 2012 (2)

Schemat SN i NN

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja stacji redukcyjno pomiarowej gazu

Dokumentacja układów automatyki i regulacji

Pytania i odpowiedzi 27 grudnia 2012 (3)

Zmiana SIWZ 31 grudnia 2012

Pytania i odpowiedzi 28 grudnia 2012 (4)

Pytania i odpowiedzi 02 stycznia 2013

Pytania i odpowiedzi 03 stycznia 2012

Protokół postępowania 03 stycznia 2013

Analiza wody

Pytania i odpowiedzi z dnia 04 stycznia 2013 (1)

Pytania i odpowiedzi z dnia: 04 stycznia 2013 (2)

Informacja w sprawie wizji lokalnej (1)

Pytania i odpowiedzi 07 stycznia 2013

Zaktualizowany załącznik nr 9 do SIWZ

Zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 10 stycznia 2013 (1) – zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 10 stycznia 2013 (2)- zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 10 stycznia 2013 (3)

Zaktualizowany załącznik nr 9 do SIWZ na 10.01.2013

Zmiana SIWZ 10.01.2013 r.

Zmiana SIWZ 14.01.2013 – zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 14.01.2013 (1)

Pytania i odpowiedzi 14.01.2013 (2)

Pytania i odpowiedzi 14.01.2013 (3)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia