Przetarg na wykonanie remontów budynków przy ul. Kołłątaja i ul. Spokojnej

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. głasza przetarg nieograniczony na zadania pod nazwą:

I. Remont elewacji budynku wymiennikowni W-6 przy ul Kołłątaja w Staszowie.”

„II. Remont  budynku wymiennikowni  przy ul Spokojnej w Staszowie.”

Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Remont elewacji budynku wymiennikowni W6 mieszczącego się przy  ul. Kołłątaja 1 w Staszowie.”.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach budynku, wymianę obróbek blacharskich i wykonanie opaski przy budynku .

Zakres robót:

1 Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 34,72 m²

2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów( do 5 m² w 1 miejscu )34,72 m²

3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie 157,4 m²

4 Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowych 157,4 m²

5 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach      157,4 m²

6 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 86 mb

7 Nałożenie na podłoże farby gruntującej 157,4 m²

8 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego 157,4 m²

9Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20,94m²

10 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45,3m

11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,11m²

12 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7,3m

13 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. do 25cm 4,35m²

14 Skucie betonu pod opaskę 3,30m³

15 Malowanie stolarki okiennej 24,33m²

16 Malowanie elementów metalowych 26,7m²

17 Rusztowania zewnętrzne rurowe 157,4 m²

Remont i budynku wymiennikowni  mieszczącego się przy  ul. Spokojnej w Staszowie.”

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach budynku, wymianę obróbek blacharskich i wykonanie opaski przy budynku oraz montaż rynien  i rur spustowych na budynku naprawę ław fundamentowych, naprawę rozwarstwionych części ścian budynku, wykonanie warstwy wyrównawczej na stropodachu pod pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie pokryć stropodachu z papy termozgrzewalnej, wymiana okien, wymiana drzwi, ocieplenie stropu

Zakres robót:

1) Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych na ścianach o wysokości  ponad 4m  60,57 m² +5,8m2=66,37m2

2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,gazo i pianobetonów( do 5 m² w 1 miejscu ) 79,8 m²+7m2=86,8m2

3) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie 79,8 m²+15,5m2=95,3m2

4) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowych 79,8 m²+15,5m2=95,3m2

5) Przyklejenie warstwy siatki na ścianach   79,8 m²+15,5m2=95,3m2

6) Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 72,8 mb+8mb=80,8mb

7) Nałożenie na podłoże farby gruntującej 79,8 m²+15,5m2=95,3m2

8) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego 79,8 m²+15,5m2=95,3m2

9) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14,76m²

10) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 27,0m

11) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. do 25cm 6,35m²+1,7m2=8,05m2

12) Rozbiórka ław fundamentowych,0,45m³

13) Malowanie elementów metalowych 5m²

14) Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej        9,6 m+3,5m=13,1m

15) Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm z blachy ocynkowanej 3,2m+4,2m=7,4m

16) Rozebranie ścian z cegieł 2,1m³

17) Uzupełnienie ścian z cegły 2,1m³

18) Uzupełnienie ław fundamentowych 0,45m³

19) Montaż zbrojenia 16 kg

20) Wymiana pokrycia dachu z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną 2 warstwy 65,28m²

21) Warstwa wyrównawcza pod papę gr 8cm  65,28m²

22) Podstemplowanie stropodachu 6szt

23) Rusztowanie zewnętrzne rurowe79,8 m²+15,5m2=95,3m2

24) Wymiana okna o wym. 195x87cm  1 szt

25) Wymiana drzwi zewnętrznych o wym. 220x130cm na drzwi 90 1szt

26) Zamurowanie otworu okiennego cegła o grubości 12cm 0,8m2

27) Przymurowanie ścianki do ościeży drzwiowych o gr. 25cm  0,92m2

28) Uzupełnienie otworu w gzymsie o wym. 0,5×0,25 1szt

29) Ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr 5cm 65,28 m2

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia