Remont elewacji budynku wymiennikowni W1 mieszczącego się przy ul.11 Listopada w Staszowie

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie
ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Staszowie.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;

SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

4. Przedmiot zamówienia
W ramach remontu należy wykonać następujące prace:
-skucie odwarstwionych tynków
-uzupełnienie brakujących tynków
-wzmocnienie podłoża pod tynki preparatem gruntującym
-wykonanie warstwy wyrównawczej zbrojonej siatką z włókna szklanego
-wykonanie warstwy gruntującej pod tynki silikatowe .
-wykonanie cienkowarstwowych strukturalnych slikatowych tynków (faktura „baranek, kolor żółty, cokół budynku tynk mozaikowy)
-wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku
-wymiana rynien 150mm z blachy ocynkowanej
-wymiana obróbek blacharskich gzymsów z blachy ocynkowanej
-wymiana obróbek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej
-wymiana rur spustowych z blachy ocynkowanej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera SIWZ

5. Zamówienia częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 30.10.2015r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na realizacji modernizacji, budowie lub remoncie budynków lub elewacji z tynków strukturalnych .
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. .
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14
Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz
dokumenty określone w pkt.9 SIWZ
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

9. Informacje na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100% cena

11. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 10.06 2015r do godz 13ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.
12. termin związania ofertą; 30 dni

13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;
2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oświadczenie, Formularz ofertowy, Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi z 3.06.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia