Renowacja malarska estakady nawęglania z kotłowni WR-10

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), poniżej kwoty określonej obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest:
Renowacja malarska estakady nawęglania z kotłowni WR-10
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu estakady nawęglania w kotłowni WR-10 przy ul. Mariana Langiewicza 14 w Staszowie.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – pobierz
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz
  3. Oświadczenie i formularz ofertowy – pobierz
  4. Wzór umowy – pobierz
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz