Renowacja malarska estakady odżużlania z kotłowni WR-10

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;

 SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

4.   Przedmiot zamówienia

W ramach renowacji należy wykonać następujące prace:

1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2

- Dwuteownik 300    116m2

- Dwuteownik 100     41 m2

- Ceownik 100           51 m2

- Ceownik 120             9 m2

- Ceownik 80             61 m2

- Ceownik 60             51 m2

- Profil zamknięty      22 m2

- Kątownik 50×50      17 m2

- Kątownik 60×60      9,5 m2

- Kątownik 40×40      1,5 m2

- Kątownik 90×60      0,3 m2

- Barierki ochronne    70,4 m2

- Kraty zabezpieczające 23 m2

2. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2blach

- Blachy ryflowane podestowe     238,96m2

- Blach zabezpieczających taśmociąg 254,3m2

- blach zsypu żużla 16,4m2

3.Malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi

- Dwuteownik 300    116m2

- Dwuteownik 100     41 m2

- Ceownik 100           51 m2

- Ceownik 120             9 m2

- Ceownik 80             61 m2

- Ceownik 60             51 m2

- Profil zamknięty      22 m2

- Kątownik 50×50      17 m2

- Kątownik 60×60      9,5 m2

- Kątownik 40×40      1,5 m2

- Kątownik 90×60      0,3 m2

- Barierki ochronne    70,4 m2

- Kraty zabezpieczające 23 m2

4. Malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi blach

- Blachy ryflowane podestowe     238,96m2

- Blach zabezpieczających taśmociąg 254,3m2

- blach zsypu żużla  25,6m2

5.Malowanie farbami  chlorokauczukowymi

- Dwuteownik 300    116m2

- Dwuteownik 100     41 m2

- Ceownik 100           51 m2

- Ceownik 120             9 m2

- Ceownik 80             61 m2

- Ceownik 60             51 m2

- Profil zamknięty      22 m2

- Kątownik 50×50      17 m2

- Kątownik 60×60      9,5 m2

- Kątownik 40×40      1,5 m2

- Kątownik 90×60      0,3 m2

- Barierki ochronne    70,4 m2

- Kraty zabezpieczające 23 m2

6.  Malowanie farbami  chlorokauczukowymi blach

- Blachy ryflowane podestowe     119,48m2

- Blach zabezpieczających taśmociąg 254,3m2

- blach zsypu żużla 25,6m2

7. Malowanie farbami  antypoślizgowymi blach

- Blachy ryflowane podestowe     119,48m2

8, Wymiana blach zsypu żużla blach gr 4mm 0,289t

9.Wymiana blach ryflowanych 5/6,5 pomostów 0,967t

10. Wymiana dwuteowników podestów 0,125t

11Wykonanie schodów betonowych 2,7m3

12.Wykonanie poręczy schodów 0,0 523t

13. Skucie schodów betonowych 2,7m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

5.    Zamówienia częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.    Oferty  wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

7.    Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

8.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na remoncie i wykonywaniu robót antykorozyjnych konstrukcji stalowych   .

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.        .

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz dokumenty określone w pkt.9 SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

9.    Informacje na temat wadium;

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100%  cena

11. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2018r do godz 13ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Mariana Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

12.  termin związania ofertą;  30 dni

13.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;

2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie – PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF

3. Projekt Umowy – PDF

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia