Taryfa dla ciepła 2012/2013

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE Nr OŁO-4210-33(17)/2012/29/XIII/DS. z dnia 15 listopada 2012 roku została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC Sp. z o.o. w Staszowie.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 listopada 2012 roku. poz. 3118 Nową Taryfę dla ciepła ZEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 1 grudnia 2012 roku.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE.

Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanym przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie.

1. Podstawą prawną stosowanej taryfy są w szczególności:

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059), zwaną dalej ustawą,

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz.1291), zwane dalej rozporządzeniem taryfowym,

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), zwane dalej rozporządzeniem systemowym.

2. Użyte w taryfie pojęcia i skróty oznaczają:

przedsiębiorstwo ciepłownicze – Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

odbiorca – każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

źródło KC – kotłownia węglowa zlokalizowana w Staszowie przy ul. Langiewicza 14,

źródło KL1 – kotłownia gazowa zlokalizowana w Staszowie przy ul. Szpitalnej 37,

źródło KL2 – kotłownia gazowa zlokalizowana w Staszowie przy ul. Sienkiewicza 1.

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie:

wytwarzanie ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 1 października 1998r. Nr WCC/125/29/W/1/98/RG (z późn. zm.),

przesyłanie i dystrybucję ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 1 października 1998r. Nr PCC/133/29/W/1/98/RG (z późn. zm.)

CZĘŚĆ III

CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono sześć grup odbiorców.

GI – Odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle KL1 bezpośrednio do instalacji odbiorczych stanowiących własność odbiorców i przez odbiorców eksploatowanych.

GII – Odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle KL2 bezpośrednio do instalacji odbiorczych stanowiących własność odbiorców i przez odbiorców eksploatowanych.

GIII – Odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle KC poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, które należą do odbiorców i są przez nich eksploatowane.

GIVa – Odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle KC poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne należące do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i przez niego eksploatowane.

GIVb – Odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle KC poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i przez niego eksploatowane.

GV – Odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle KC poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należące do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i przez niego eksploatowane

CZĘŚĆ IV

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.

4.1. Ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni węglowej KC

 L.P Rodzaje cen i stawek opłat  Jednostka miary  G.III  G.IVa  G.IVb  G.V
 1 Cena za ciepło netto zł/GJ 30,25 30,25 30,25 30,25
 2 Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną netto zł/MW/rok 85281,93 85281,93 85281,93 85281,93
netto zł/MW/m-c 7106,83 7106,83 7106,83 7106,83
 3 Cena nośnika ciepła netto zł/m3 23,60 23,60 23,60 23,60
 4 Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe netto zł/MW/rok 9687,57 14195,47 14517,83 19597,54
netto zł/MW/m-c 807,30 1182,96 1209,82 1631,63
 5 Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe netto zł/GJ 9,33 12,74 12,17 15,44

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych KL1 i KL2

 L.P.   Rodzaje stawek opłat  Jednostka miary  G.I  G.II
 1  Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną  netto  zł/MW/m-c  20540,96  10423,48
 2  Stawka opłaty za ciepło  netto  zł/GJ  56,61  59,82

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami .

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie kalkuluje stawek za przyłączenie nowych odbiorców do sieci, a w przypadku potrzeby podłączenia odbiorcy, przedsiębiorstwo ciepłownicze niezwłocznie wystąpi do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy.

CZĘŚĆ V

ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT.

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT.

6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

Ponadto w przypadkach:

niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze standardów jakościowych obsługi odbiorców,

niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

6.2. Opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie. W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług (VAT) nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ VII

ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Taryfa dla ciepła w wersji PDFPobierz załącznik