Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony PLN), na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej”.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zwanego dalej ZEC w Staszowie następujących urządzeń:

 a) układu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z energii chemicznej gazu ziemnego grupy E (GZ-50). Układ do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej zbudowany będzie w oparciu o moduł kogeneracyjny zbudowany na bazie silnika gazowego będzie miał możliwość pracy ciągłej i osiągnie wartości gwarantowane, które bezwzględnie muszą być spełnione:

moc znamionową elektryczną 1100 – 1200 kW

moc znamionową cieplną 1100 – 1350 kW

sprawności :

przedział A sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego nie może być mniejsza niż 39% przy łącznej sprawności energetycznej układu nie mniejszej niż 85%

lub,

przedział B sprawność elektryczna nie może być mniejsza niż 40% przy łącznej sprawności energetycznej układu nie mniejszej niż 83%

lub,

przedział C sprawność elektryczna nie może być mniejsza niż 41% przy łącznej sprawności energetycznej układu nie mniejszej niż 81%.

Moduł kogeneracyjny powinien składać się z jednej jednostki kogeneracyjnej o nominalnej mocy cieplnej i elektrycznej czyli ilości energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu nie przekraczającej 2950 kW.

b) dwóch kotłów wodnych, gazowo – olejowych, wysokotemperaturowych o mocy znamionowej 2 x 2,5 – 2,7MW.

Kotły w wykonaniu przemysłowym do pracy z ciśnieniem 1,6MPa, wyposażone w palniki dwupaliwowe przeznaczone do spalania gazu ziemnego oraz lekkiego oleju opałowego. Paliwo podstawowe gaz ziemny grupy E (GZ-50).

Sprawności nominalne kotła dla pracy na gazie nie mniejsze niż:

-90,0% zgodnie z EN 12953 cz.11,

-91,0% przy 75% obciążenia

-91,5% przy 50% obciążenia

-91,3% przy 25% obciążenia.

Nominalna moc cieplna czyli ilości energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu (gaz lub olej opałowy) nie może przekroczyć 2950 kW dla każdego kotła.

 c) kotła węglowego WR 4,8 w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy znamionowej 4,8 MW, sprawności nominalnej powyżej 85%, z możliwością dopuszczalnej mocy przeciążenia do 7 MW.

Układ kogeneracyjny będzie pracował w cyklu całorocznym, zaś kotły gazowo – olejowe stanowić będą źródło awaryjne w okresie letnim oraz źródło szczytowe w okresie zimowym .

Szczegółowy opis Projektu zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy umieszczony na  stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu

Wartość inwestycji ogółem:

Brutto: 9 605 070,00 PLN,

Netto : 7 809 000,00 PLN

VAT: 1 796 070,00PLN

Źródłem finansowania Projektu o wartości brutto 9 605 070,00 PLN:

a)  Dotacja 3 640 000,00 PLN RPOWŚ na lata 2007-2013

b)  Środki własne 3 965 070,00 PLN

c) Kredyt inwestycyjny długoterminowy będący przedmiotem niniejszego postępowania tj. w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Zamawiający posiada możliwość odzyskania podatku VAT.

Warunku udzielenia i spłaty kredytu:

 1. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony PLN)
 2. Okres kredytowania 12 lat.
 3. Z udzielonego kredytu bankowego dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym, na które został przeznaczony kredyt, poniesionymi przed dniem uruchomienia kredytu.
 4. Wykorzystanie kredytu:

Kredyt będzie wypłacony w transzach. Transze będą przelewane na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Ostateczny okres wykorzystania kredytu do dnia 31 marca 2014 r.)

 1. Karencja w spłacie kapitału 1 rok od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu.
 2. Spłata kapitału kredytu po okresie karencji w 131 równych ratach miesięcznych w wysokości 15 150,00 zł PLN + jedna rata wyrównująca (15 350 zł PLN pierwsza rata).
 3. Kosztami kredytu będą:

- jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu,

- odsetki za cały okres kredytowania (oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M średniomiesięczny plus marża Banku).

Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na uzależnienie udzielenia kredytu od przeprowadzenia obrotu z działalności gospodarczej przez rachunek Banku kredytującego.
 2. Spłata odsetek miesięcznie od kwoty aktualnego zadłużenia w ostatnim dniu każdego miesiąca.
 3. Spłata kapitału po zakończeniu okresu karencji w ostatnim dniu każdego miesiąca.
 4. W przypadku gdy, termin spłaty kredytu lub odsetek będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
 5. Zamawiający może spłacić kredyt w terminach wcześniejszych niż określone powyżej. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie obciążona żadnymi opłatami i prowizjami.
 6. Oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M średniomiesięczny + marża Banku. Marża Banku stała w okresie kredytowania.
 7. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się w zależności od roku 365 lub 366 dni oraz faktyczną liczbę dni w miesiącu.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania z części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
 9. Bank zobowiązuje się wystawić promesę dla Zamawiającego w przypadku nie zawarcia umowy kredytowej do 20 marca 2013 roku, bez naliczania dodatkowych opłat i prowizji.
 10. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawione przez zamawiającego lub weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i hipoteka ustanowiona na nieruchomości Zamawiającego.
 11. Zamawiający zakłada możliwość bezpłatnego aneksowania umowy kredytowej.

 

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4. Regulamin zamówień

5. Program funkcjonalno użytkowy

6. Dokumenty finansowe:

- Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

- Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

- Sprawozdanie FO1 za 2012 rok

- Dokumenty finansowe 2012 rok

7. Pre umowa

8. Aneks nr 1 do pre umowy

9. Studium wykonalności 2012 rok

10. Ubezpieczenie PZU

11. Decyzja nr 20/2013

12. Decyzja nr 136/2012

13. Decyzja nr 14/2013

14. NIP

15. REGON

16. PEFRON

17. Umowa z wykonawcą

18. Operat szacunkowy

19. Raport bilansu 2011 rok

20. Sprawozdanie dotyczące środków trwałych

21. Uchwała RN na zaciągnięcie kredytu

22. Uchwała ZW o podziale zysku za 2011 rok

23. Zmiana ogłoszenia

24. Pytania i odpowiedzi 15.02.2013 (1) zmiana SIWZ

25. Pytania i odpowiedzi 15.02.2013 (2)

26. Wypis z księgi wieczystej

27. Wypis z księgi wieczystej cd

28. Opinia bankowa

29. Opinia i raport biegłego za 2010 rok

30. Raport o oddziaływaniu na środowisko

31. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko

32. Wniosek WFOŚiGW 2013

33. Wstępny Harmonogram rzeczowo-finansowy

34. Zaświadczenie Bank Pekao

35. Koncesja na przesył i dystrybucję

36. Koncesja na wytwarzanie ciepła

37. Sprawozdanie FO1 za III kw 2011

38. Sprawozdanie FO1 za III  kw 2012

39. Wniosek RPO 5.12.2012

40. Zmiana ogłoszenia

41. Pytania i odpowiedzi 20.02.2013 (3) zmiana SIWZ

42. Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą podziału

43. Pytania i odpowiedzi 21.02.2013 _4

44. Uchwała ZW udzielenie absolutorium

45. Uchwała ZW zatwierdzająca sprawozdanie finansowe

46. Prognoza bilansu i rachunku wyników na okres kredytowania

47. Pytania i odpowiedzi 27.02.2013

48. Pytania i odpowiedzi 01.03.2013

49. Aneks do operatu szacunkowego

50. Informacja dotycząca nieruchomości

51. Pytania i odpowiedzi 04.03.2013

52. Promesa udzielenia kredytu

53. Pytania i odpowiedzi 06.03.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia