Zaproszenie do skladania ofert – Opracowanie graficzne i wykonanie tablicy informacyjnej

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  Opracowanie graficzne i wykonanie  tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu pn.  „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej.” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie  tablicy informacyjnej (szt.1) o wym. 2200 x 1700 mm. Tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne a napisy i znaki wykonane w sposób czytelny i trwały i być przystosowana do montażu w ramie z kątownika.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, dlatego tablica powinna zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR.

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe