Zaproszenie do składania ofert – wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej / UNIEWAŻNIONY

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej (szt.1) o wym. 2200 x 1700 mm, z blachy stalowej o grubości 1,25 mm, ocynkowanej, z podwójnie zaginanymi krawędziami.

Grafika wykonana metodą plotera solwentowego (drukującego), zabezpieczona folią transparentną odporną na warunki atmosferyczne. Słupki ocynkowane 2 szt. o wysokości 4,5 m. Tablica montowana jest do słupków za pomocą uchwytów zamocowanych do krawędzi tablicy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, dlatego tablica powinna zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty cenowej

- Projekt umowy

Informacja o unieważnieniu:

Zapytanie unieważniono, cena najniższej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.