Zaproszenie do składania ofert – Badanie bilansu za 2013 r.

          Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Langiewicza 14, 28-200 Staszów, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o rzetelności i prawidłowości  badanego sprawozdania.

I. Kryteria wyboru biegłego rewidenta:
1. Znajomość branży, w której działa Spółka,
2. Ilość badanych podmiotów oraz ich rodzaj,
3. Cena oferty uwzględniająca nakład pracy. Jednocześnie zastrzega się, że podana cena winna zawierać wszystkie koszty zlecenia badania m.in.  ewentualne dojazdy czy noclegu.
II. Oferty składać należy na adres Spółki do sekretariatu Zarządu Spółki osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do 02 września 2013 roku do godziny 15,00. Decydujące znaczenie ma data wpływu do Spółki.
III. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
1. O ile to będzie konieczne, udział biegłego rewidenta na posiedzeniu  Rady Nadzorczej Spółki,
2. Złożenie opinii i raportu z badania  sprawozdania finansowego za 2013 rok do dnia
31 marca 2014 roku.
3. Przeprowadzenie badania zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości,
4. Bezpośredni udział w badaniu rewidenta w siedzibie Spółki, w wymiarze co najmniej
10 dni roboczych do dnia złożenia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.
IV. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
1. Spis treści,
2. Dokładną informację o oferencie, w tym  o formie prowadzeni a działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów do badania ( w oryginałach lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii),
3. Wskazanie ceny za badanie,
4. Wskazanie osoby wykonującej badanie.
V. W przypadku dokonania wyboru, wybrany oferent zostanie powiadomiony drogą pisemną o wyborze oferty.
VI. Oferty złożone po upływie terminu wskazanego w pkt . II nie podlegają rozpatrzeniu.
VII.  Oferenci w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą zwracać się z zapytaniem drogą
e-mailową na adres  wb.zec_staszow@o2.pl lub pisemną czy faksową (015 864 3556).
VIII. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenie terminu składania ofert, negocjacji przez Spółkę warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty lub niedokonania  wyboru oraz ponownego dokonania ogłoszenia bez podania przyczyn i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek  skutków prawnych i finansowych.
IX. Dodatkowe informacje:
1. Przychody ogółem za 2012 rok 7.199.970,01 zł
2. Suma bilansowa za 2012 rok 8.217.272,22 zł
3. Wynik finansowy netto za 2012 rok 150.105,87 zł
4. Przeciętne zatrudnienie na 07/2013 r. 39 osób.
X. Osobą do kontaktu jest Główny Księgowy Spółki.