Kategoria: Aktualne

Sprzedaż złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Staszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup złomu stalowego w ilości około 50 ton. Załadunek i transport złomu po stronie oferenta.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 22.03.2022r. w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Staszowie ul. Mariana Langiewicza 14 lub przesłać w terminie jak wyżej na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

ul.Mariana Langiewicza 14

28-200 Staszów

dopuszczalne jest złożenie oferty e-mailem na adres: a.zdrojkowski@zecstaszow.pl.

Złom oferowany do sprzedaży można oglądać w dni robocze od godziny 7³° do 14°°do dnia 22.03.2022r w siedzibie ZEC Staszów przy ul. Langiewicza 14.

Przetarg nieograniczony na remont spycharki Catepillar D4H

Zakład energetyki cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na remont spycharki Catepillar D4H. Zakres prac w poniższym załączniku.

Załącznik PDF – Pobierz

Wymiana ogrodzenia terenu ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 od strony zachodniej i południowej

1.Zamawiający
Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56
2.Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3.Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;
SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl